Tardis
Advertisement
Tardis
Titan (mythology)

Titans were deities who were overthrown by their children in Greek mythology. (PROSE: Fallen Gods)

Rhea (PROSE: The End Times), Cronus, Oceanus, Hyperion, Iapetus, Astraeus, Phoebe, and Crius were Titans. (PROSE: Fallen Gods)

Advertisement