Tardis
Tardis

Jekkar was the planet on which the plant Lenta was grown. (PROSE: Shakedown)